Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14315799
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул. Мельникова 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 481-26-83 (044) 483-69-95
6. Електронна поштова адреса
zehp@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 55   28.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет 28.03.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо банку який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутня, тому що емiтент немає поточного рахунку у iноземнiй валютi. Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що пiдприємство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент рейтингової оцiнки не отримував. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент в звiтному перiодi не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №595509
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
123928
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.61 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛIВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "АРТЕМ-БАНК"
2) МФО банку
300885
3) поточний рахунок
26006100991
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035д/н м.Київ вул. Сурiкова, 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
14307699
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх положеннях. Емiтент не виплачував посадовiй особi будь-яку винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кострицький Володимир Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка, правознавство.
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", директор з питань корпоративного управлiння i власностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - прокуратура Херсонської обл., заступник прокурора областi, прокурор областi; Генеральна прокуратура України, начальник вiддiлу, заступник начальника управлiння. Обiймає посаду директора з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 28 рокiв. Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiнський Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер з автоматизацiї хiмiко-технологiчного процесу.
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.02.2015 термiном на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 32 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Росавiцька Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", провiдний економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.03.2012 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - провiдний економiст ПЕВ ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 13 рокiв. Обiймає посаду провiдного економiста ПЕВ ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Патлатюк Леся Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕХП", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2006 укладено безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 14307699 252814 51.00017752243 252814 0 0 0
Член наглядової ради Кострицький Володимир Вiталiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 1 0.00020173004 1 0 0 0
Директор Галiнський Олександр Валерiйович д/н д/н д/н 6120 1.23458782519 6120 0 0 0
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна д/н д/н д/н 3060 0.61729391259 3060 0 0 0
Ревiзор Росавiцька Iрина Володимирiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 261995 52.85226099025 261995 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 04050 д/н м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Мельникова, 2/10 252814 51.000177522432 252814 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 252814 51.000177522432 252814 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2015
Кворум зборів** 89.54
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Затвердження розподiлу прибутку. 7. Про виплату дивiдендiв. 8. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 9. Обрання членiв наглядової ради. 10. Про укладання договорiв з членами наглядової ради. 11. Про вчинення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку. Дивiденди вирiшено не сплачувати. Обрано нових членiв наглядової ради та затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди за результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному не нараховувались та не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32346015
Місцезнаходження 02094 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоногвардiйська,5 офiс 202
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3187
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003
Міжміський код та телефон (044) 272 53 21
Факс (044) 272 53 21
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська дiяльнiсть

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "КУБ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32999754
Місцезнаходження 01013 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Камишинська, б. 4, оф. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286702
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 277-77-72
Факс (044)277-23-19
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2001 627/10/1/2001 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. UA4000134209 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 495712 123928 100
Опис У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16 березня 1999р. № 103 шляхом перетворення державного пiдприємства "Завод електрохiмiчних покриттiв" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод електрохiмiчних покриттiв" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод електрохiмiчних покриттiв" (протокол №1 вiд 07.04.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
 
Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою пiдприємства здiйснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю забезпечує ревiзор. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариства, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати працi 302 тис. грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм перiодом на 4 тис. грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.
 
Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництва нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Метод нарахування зносу основних засобiв - прямолiнiйний, iз помiсячним вiдображенням у бухгалтерському облiку. Метод нарахування зносу необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний iз визначенням термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. Оцiнка запасiв, що надходить, у поточному перiодi - за фактичною (iсторичною вартiстю) i з можливiстю переоцiнки поточної вартостi i вiдображенням результату переоцiнки в примiтках до рiчного фiнансового звiту.
 
ПрАТ "ЗЕХП"- це сучасне гальванiчне пiдприємство з високим технiчним рiвнем виробництва та новими сучасними технологiями покриття. Пiдприємство здiйснює практично усi види покриттiв. Це одне з небагатьох пiдприємств України, що мають можливiсть покривати великогабаритнi деталi довжиною до 3 метрiв. Предметом дiяльностi Товариства є: - оброблення i покриття металу; - iншi операцiї по обробленню металу; - виробництво ножових виробiв, iнструменту та металевих виробiв загального призначення - залiзних виробiв; - виробництво iнструменту та iнше. Ринками збуту є пiдприємства України. Основними споживачами та постачальниками продукцiї емiтента є пiдприємства ДАХК "Артем". Протягом звiтного перiоду емiтент надавав послуги, за рахунок продажу яких отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за рiк, а саме послуги з гальванопокриття на суму 1012 тис.грн. Основнi контрагенти КБ "Луч", Служба енергетичного забезпечення, Контакт -90, МФ "Артем". Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало дiяльнiсть, пов'язану з надходженням сировини, тому змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Товариство iмпортними матерiалами (сировиною) не користується. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України
 
За останнi 5 рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. Залучення значних iнвестицiй, пов"язаних з господарською дiяльнiстю товариства, не планується.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради та виконавчого органу, з iншого боку, правочини не укладались.
 
Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.15 р. складає 76,04%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну змiну. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.14 р.- 2038 тис. грн., станом на 31.12.15 р.- 2513 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.14 р. становить 1818 тис. грн., станом на 31.12.15 р. - 1911 тис. грн. Протягом року було нараховано амортизацiю 93,0 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Всi основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням емiтента (м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, так як шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Планiв на капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв у товариства немає.
 
Залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень немає. Проблеми пiдприємства мають поточний характер.
 
Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства в звiтному роцi немає.
 
Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорiчними загальними зборами акцiонерiв.
 
На кiнець звiтного перiоду товариство укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
 
Проведення дослiджень та розробок не планується. Плани щодо дiяльнiстi пiдприємства - застосування прогресивної технологiї в сферi гальванiчного покриття металу i передового досвiду провiдних пiдприємств в органiзацiї виробництва.
 
Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 220 602 0 0 220 602
будівлі та споруди 190 174 0 0 190 174
машини та обладнання 27 421 0 0 27 421
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 3 7 0 0 3 7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 220 602 0 0 220 602
Опис Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.15 р. складає 76,04%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну змiну. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.14 р.- 2038 тис. грн., станом на 31.12.15 р.- 2513 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.14 р. становить 1818 тис. грн., станом на 31.12.15 р. - 1911 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -601 -1106
Статутний капітал (тис. грн.) 124 124
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 124 124
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-601.000 тис.грн.) менше статутного капiталу (124.000 тис.грн.), що не вiдповiдає статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 18 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1816 X X
Усього зобов'язань X 1834 X X
Опис: д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.02.2015 11.02.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2015 22.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32346015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, офiс 202
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3187 18.04.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" ЗА 2015 РIК Реєстрацiйний №01-2016 31 березня 2016 року м. Київ 1. Адресат: Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Керiвництву та акцiонерам ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв" 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв " Код ЄДРПОУ 14315799 Мiсцезнаходження Україна, м.Київ 04050 вул. Мельникова 2/10 Дата державної реєстрацiї 23 грудня 1993 року Короткий опис основної дiяльностi Оброблення та нанесення покриттiв на метали Назва материнської (холдингової) компанiї Державна акцiонерна холдингова компанiя "АРТЕМ" Зареєстрований капiтал 123 928 гривень Директор Галiнський Олександр Валерiйович Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iвановна 2.2. Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. №320/1 (надалi - МСА), а саме: 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi. У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки, на думку аудитора мали влив тiльки суттєвi викривлення. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку. Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в наказi про облiкову полiтику. Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались протягом 2015 року. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року. Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. Для проведення аудиту була використана наступна документацiя: o Установчi документи; o Iнформацiя про емiсiю цiнних паперiв; o Господарчi угоди Товариства; o Журнали, вiдомостi та книги бухгалтерського облiку; o Первиннi бухгалтерськi документи. 2.3. Перелiк фiнансових звiтiв, що складають повний комплект Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73, зареєстрованим у Мiн'юстi 28.02.2013 р.за №336/22868 затверджено Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Фiнансова звiтнiсть, що перевiряється пiдготовлена вiдповiдно до вказаного НП(С)БО №1. a) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року; b) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2015 рiк; c) Звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2015 рiк; d) Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2015 рiк; e) Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2015 рiк. 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Пiдприємства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. МСА вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки з метою отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум та статей у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою оцiнити наведенi ризики, i не ставить цiллю висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю пiдприємства. Також аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку. 3. Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 3.1.Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки У результатi проведеного аудиту встановлено, що iснували обмеження обсягу аудиту. Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi процедури як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, товарно-матерiальних запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi пiдприємством. Цi роботи проведено без участi незалежного аудитора, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиту. Пiд час перевiрки аудиторами були вивченi, проаналiзованi та зiставленi документи, якi пiдтверджують право власностi на основнi засоби та малоцiннi активи. Крiм того, вiдповiдно до вимог пункту 7 положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №237 вiд 08 жовтня 1999 року поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною, а не чистою реалiзацiйною вартiстю, як того вимагає вказаний стандарт. Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства та стан справ в цiлому. Таким чином, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обгрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фiнансових звiтiв пiдприємства. Iнших суттєвих фактiв невiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО не встановлено. 3.2. Висловлення думки аудитора Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв " за 2015 рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, складених згiдно з нацiональними положеннями (стандартами), якi затверджує Мiнiстерство фiнансiв України, i якi є концептуальною основою цих звiтiв. У нашому висновку, датованому 31 березня 2016 року, ми висловили умовно-позитивну думку, що за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан та результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв " за перiод з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства. 4. Розкриття iнформацiї iз звiту про фiнансовий стан Основнi засоби Основнi засоби Товариства станом на 31 грудня 2015 року складаються з: Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього Первiсна вартiсть: На 01.01.2015 1 378,0 583,0 18,0 36,0 23,0 2 038,0 Надiйшло за рiк - - - - - - Вибуло - - - - - - Переоцiнка (дооцiнка) - 467,0 - 7,0 - 474,0 Iншi змiни за рiк - 1,0 - - - 1,0 На 31.12.2015 1 378,0 1 051,0 18,0 43,0 23,0 2 513,0 Накопичена амортизацiя: На 01.01.2015 1 188,0 556,0 18,0 33,0 23,0 1 818,0 Знос при вибуттi Нараховано за рiк 16,0 74,0 - 3,0 - 93,0 На 31.12.2015 1 204,0 630,0 18,0 36,0 23,0 1 911,0 Залишкова вартiсть на 31.12.2015 174,0 421,0 - 7,0 - 602,0 Основнi засоби Товариства класифiкованi вiдповiдно до положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7, затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 92 вiд 27 квiтня 2000 року. На протязi 2015 року не було придбання основних засобiв. Порушень у порядку ведення бухгалтерського облiку основних засобiв за перевiряємий перiод не встановлено. Запаси У статтi "Запаси" вiдображається загальна вартiсть активiв, якi визнаються запасами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (зi змiнами) (далi - Положення (стандарт) №9), зокрема, якi утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством. Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Всi товарно-матерiальнi запаси Товариства станом на 31 грудня 2015 року включають: Виробничi запаси всього у т.ч.: 12,0 Сировина i матерiали 7,0 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5,0 Товари 43,0 Всього 55,0 Оцiнка запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО, тобто вибувають першi за часом надходження запаси. Запаси Товариства облiковуються вiдповiдно до вимог положення (стандарту) бухгалтерського облiку №9, затвердженого наказом №246 Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року. Порушень у порядку ведення бухгалтерського облiку запасiв за перевiряємий перiод не встановлено. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги У цiй статтi балансу "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю товари, роботи, послуги" вiдображається заборгованiсть покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або послуги (крiм заборгованостi, яка забезпечена векселем, якщо така iнформацiя наводиться в окремiй статтi), скоригована на резерв сумнiвних боргiв (нетто). Станом на 31 грудня 2015 року дебiторська заборгованiсть, що скоригована на резерв сумнiвних боргiв (нетто), вiдображена у балансi у сумi 408,0 тисяч гривень. Вся товарна заборгованiсть має строк непогашення до 12 мiсяцiв в сумi 68,0 тисячiгривень, бiльше 36 мiсяцiв в сумi 340,0 тисяч гривень. В порушення вимог пункту 7 положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №237 вiд 08 жовтня 1999 року поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною, а не чистою реалiзацiйною вартiстю, як того вимагає вказаний стандарт. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу повинна обчислюватися величина резерву сумнiвних боргiв, який не нараховується. Наведена вище вимога стандарту, а також один iз головних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, - принцип обачностi, який наведено у пунктi 18 положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №87 вiд 31 березня 1999 року не передбачають вибору нараховувати чи не нараховувати резерв сумнiвної заборгованостi. Не передбачають вони i оцiночних суджень щодо доцiльностi чи недоцiльностi їх дотримання. Цi положення є обов'язковими при пiдготовцi фiнансової звiтностi. Пропонуємо бухгалтерiї Товариству на основi проведеного аналiзу дебiторiв в залежностi вiд строку виникнення їх заборгованостi, керуючись вiдповiдними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, прийняти рiшення щодо строку, починаючи з якого на будь-яку заборгованiсть нараховується резерв сумнiвних боргiв. Тобто, на пiдставi пункту 8 вказаного стандарту ми рекомендуємо використовувати при визначеннi величини резерву сумнiвних боргiв метод аналiзу окремо кожного iз дебiторiв на предмет його платоспроможностi, виходячи з того який строк його заборгованостi перед Товариством. Вважаємо, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фiнансових звiтiв Товариства. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами Товариства станом на 31 грудня 2015 року становить 9,0 тисяч гривень i включає заборгованiсть, що виникла внаслiдок передплати Товариства за ще не отриманi послуги та сировину i матерiали. Порушень вимог положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №237 вiд 08 жовтня 1999 року щодо розкриття та облiку заборгованостi за розрахунками за виданими авансами не встановлено. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображається заборгованiсть дебiторiв, яка не вiдображена в окремих статтях щодо розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть або яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та яка вiдображається у складi оборотних активiв. Вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 грудня 2015 року становить 14,0 тисяч гривень, в тому числi за строками непогашення вiд 18 до 36 мiсяцiв у сумi 7,0 тисяч гривень. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Грошi та їх еквiваленти В статтi балансу "Грошi та їх еквiваленти" вказано залишок грошей на поточному банкiвському рахунку Товариства в сумi 99,0 тисяч гривень. Товариство не має суттєвих обмежень щодо розпорядження коштами на своїх банкiвських рахунках. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiх статтей балансу не встановлено. Витрати майбутнiх перiодiв Витрати майбутнiх перiодiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року становлять 5,0 тисячi гривень. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом 2015 року, але належать до наступних звiтних перiодiв. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Iншi оборотнi активи У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображаються суми оборотних активiв, для вiдображення яких за ознаками суттєвостi не можна було видiлити окрему статтю або якi не можуть бути включенi до наведених вище статей роздiлу "Оборотнi активи". Станом на 31 грудня 2015 року в статтi балансу "Iншi оборотнi активи" вiдображено заборгованiсть, що виникає по розрахунках з податку на додану вартiсть по виданим авансам в сумi 41,0 тисяча гривень. Порушень щодо облiку, класифiкацiї та розкриття цiєї статтi балансу у вiдповiдностi до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не встановлено. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Станом на 31 грудня 2015 року у статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображається заборгованiсть постачальникам i пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 1 567,0 тисяч гривень. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Поточнi кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом У статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" вiдображається заборгованiсть пiдприємства за усiма видами платежiв до бюджету (включаючи податки з працiвникiв пiдприємства). У цiй статтi окремо наводиться поточна кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток. Заборгованiсть перед бюджетом станом на 31 грудня 2015 року в сумi 18,0 тисяч гривень складається iз поточної кредиторської заборгованостi по податку на додану вартiсть. Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2015 року перед бюджетом Товариство не має. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами У статтi балансу "Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами" вiдображається сума авансiв, одержаних вiд iнших осiб. Сума зазначеної заборгованостi включається до пiдсумку балансу. Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року становлять 244,0 тисячi гривень i включають заборгованiсть, що виникла внаслiдок передоплати покупцiв за ще не наданi послуги та готову продукцiю. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованiсть за розорахунками з учасниками У статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками" вiдображається заборгованiсть пiдприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподiлом прибутку (дивiденди тощо) i капiталу. Станом на 31 грудня 2015 року Товариство має заборгованiсть в сумi 5,0 тисяч гривень перед учасниками по виплатi нарахованих дивiдендiв. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено. Зареєстрований капiтал У статтi "Зареєстрований капiтал" наводиться зафiксована в установчих документах сума статутного капiталу, iншого зареєстрованого капiталу, а також пайовий капiтал у сумi, яка формується вiдповiдно до законодавства. Зареєсторований капiтал Товариства на 31 грудня 2015 року згiдно Статуту становить 123 928 гривень (сто двадцять три тисячi дев'ятсот двадцять вiсiм гривень) та розподiлений на 495712 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч сiмсот дванадцять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Зареєсторований капiтал сплачений повнiстю та розподiлений мiж акцiонерами i облiковується вiдповiдно до встановлених положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Капiтал у дооцiнках Товариство у статтi "Капiтал у дооцiнках" станом на 31 грудня 2015 року вiдобразило 1 016 тисячi гривень, якi є сумами iндексацiї основних засобiв, а також фiнансових iнвестицiй та необоротних активiв, що були переданi на баланс Товариства безоплатно. Додатковий капiтал Товариство у статтi "Додатковий капiтал" вiдобразило 7,0 тисяч гривень, якi є нарахуванням фонду розвитку. Планом рахункiв не передбачено вiдображення у цiй статтi балансу таких нарахувань. Такi нарахування аудитори пропонують здiйснювати через збiльшення резервного капiталу. Вказане порушення стосується класифiкацiї статей балансу i не впливає на загальний пiдсумок активiв та зобов'язань. Резервний капiтал На 31 грудня 2015 року резервний капiтал Товариства становить 4,0 тисячi гривень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту. Непокритий збиток Станом на 31 грудня 2015 року за весь перiод дiяльностi Товариство отримало 1 752,0 тисячi гривень непокритого збитку. За звiтний перiод 2015 року непокритi збитки зменшились, тобто, Товариство отримало прибуток в сумi 31,0 тисяча гривень. 5. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 5.1 Думка аудитора про вiдповiднiсть чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок чистих активiв Товариства здiйснено у вiдповiдностi до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних пiдприємств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17 листопада 2004 року Нормативне значення показника бiльше 0 (у тисячах гривень). Показує суму активiв Товариства за вирахуванням його зобов'язань. Розрахунок За 2015 рiк активи 1 233,0 - зобов'язання 1 834,0 - (за вирахуванням неоплаченого або вилученого капiталу) = - 601,0 тисяча гривень. Думка аудитора Чистих активiв у Товариства немає. Бiльше того, станом на 31 грудня 2015 року значення чистих активiв складає вiд'ємну суму - 601,0 тисячу гривень. Таким чином, вартiсть його чистих активiв менша за мiнiмальний розмiр статутного капiталу. У цьому випадку згiдно частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України Товариство пiдлягає лiквiдацiї. З iншого боку, дiючим законодавством не передбачена процедура такої лiквiдацiї та вiдповiдальнiсть за не дотримання вказаних положень Цивiльного кодексу України. 5.2 Iнформацiя про суттєвi невiдповiдностi Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, що надається, з метою виявлення суттєвих суперечностей з перевiреними фiнансовими звiтами, як того вимагає МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Аудитор засвiдчує, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не має. 5.3 Виконання значних правочинiв Товариство у 2015 роцi не здiйснювало правочинiв на суму, що дорiвнює 10% i бiльше вiд його вартостi активiв. Правочинiв, у вчиненнi яких є зацiкавленiсть осiб iдентифiкованих вiдповiдно до статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснено за перевiряємий перiод не було. 5.4 Стан корпоративного управлiння Товариством на пiдставi статтi 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано ревiзора. Вiдповiдно до вимог вказаного закону та Статуту Товариства ревiзором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та iнших органiв Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органiв внутрiшнього аудиту. 5.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Аудитором оцiненi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, в тому числi на пiдставi МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд шахрайства пiд час аудиту фiнансових звiтiв". На думку аудитора, ризики суттєвого та/або навмисного викривлення iнформацiї, яке сталося б внаслiдок шахрайства, не значнi вiдносно впливу на фiнансовi звiти та фiнансовий стан Товариства вцiлому. 6.Аналiз показникiв дiяльностi емiтента 6.1 Аналiз лiквiдностi ў Коєфiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Нормативне значення - бiльше 1. Показує достатнiсть оборотних активiв для погашення поточних зобов'язань. Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ф.1 (р.1195 - р.1170) : р.1695 = 522,0 : 1 852,0 = 0,28 На 31.12.2015 р. ф.1 (р.1195 - р.1170) : р.1695 = 626,0 : 1 834,0 = 0,34 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту не вiдповiдає нормативному значенню, що вказує на недостатню спроможнiсть Товариства погасити поточнi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв. ў Коєфiцiєнт швидкої лiквiдностi Нормативне значення коефiцiєнту в межах 0,6 - 0,8. Характеризує можливостi щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасних розрахункiв з дебiторами Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ф.1 (р.1195 - 1170 - 1100) : ф.1 р.1695 = 493,0 : 1 852,0 = 0,27 На 31.12.2015 р. ф.1 (р.1195 - 1170 - 1100) : ф.1 р.1695 = 571,0 : 1 834,0 = 0,31 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту не вiдповiдає нормативному, що вказує на неможливiсть Товариства своєчасно сплатити поточнi зобов'язання, якщо усi дебiтори своєчасно розрахуються. ў Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Нормативне значення коефiцiєнту бiльше 0. Вказує на те, яка частина боргiв може бути сплачена негайно Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ф.1 (р.1160 + 1165) : ф.1 р.1695 = 55,0 : 1 852,0 = 0,02 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту ф.1 (р.1160 + 1165) : ф.1 р.1695 = 99,0 : 1 834,0 = 0,05 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту вказує на те, що у Товариства є низькi можливостi для того, що б розрахуватися з поточними зобов'язаннями негайно. ў Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Нормативне значення коефiцiєнту бiльше 0. Означає спроможнiсть сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ф.1 (р.1195 - р.1170) - р.1695 = 522,0 - 1 852,0 = - 1 330,0 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту = ф.1 (р.1195 - р.1170) - р.1695 = 626,0 - 1 834,0 = - 1 208,0 Висновок аудитора Значення коефiцiєнтiв за аналiзуємий перiод негативно характеризує можливiсть Товариства у майбутньому розширювати свою дiяльнiсть та розраховуватися iз поточними зобов'язаннями. 6.2 Аналiз платоспроможностi ў Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) Нормативне значення коефiцiєнту повинно бути бiльше 0,5. Вказує на питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi зобов'язань Товариства. Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ф.1 р.1495 : ф.1 р.1900 = ф.1 р.1495 : ф.1 р.1900 = ( - 1 106,0 ) : 746,0 = - 1,48 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту = ф.1 р.1495 : ф.1 р.1900 = ( - 601,0 ) : 1 233,0 = - 0,49 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту не вiдповiдає нормативному значенню. Це вказує на недостатнiй рiвень забезпеченостi Товариством власним капiталом для погашення зобов'язань за аналiзуємий перiод. ў Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу) Нормативне значення менше 1. Вiдображає залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ( ф.1 р.1595 + ф.1 р.1695) : ф.1 р.1495 = 1 852,0 : ( - 1 106,0 ) = - 1,67 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту = ( ф.1 р.1595 + ф.1 р.1695) : ф.1 р.1495 = 1 834,0 : ( - 601,0 ) = - 3,05 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту вказує на високу залежнiсть дiяльностi Товариства вiд залучених коштiв. ў Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами Нормативне значення бiльше 0,1. Показує забезпеченiсть Товариства власними оборотними коштами Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ((ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1 р.1695) : ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) = ( 522,0 - 1 852,0 ) : 526,0 = - 2,53 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту ((ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1 р.1695) : ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) = ( 626,0 - 1 834,0 ) : 626,0 = - 1,93 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту не вiдповiдає нормативному значенню, що вказує на недостатнiй рiвень забезпеченостi власними оборотними коштами. ў Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу Нормативне значення бiльше 0. Показує, яка частина власного капiталу вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована. Розрахунок коефiцiєнту На 31.12.2014 р. ((ф.1р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1р.1695)) : ф.1 р.1495 = ( - 1330,0 ) : ( - 1 106,0 ) = - 1,20 На 31.12.2015 р. значення коефiцiєнту = ((ф.1р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1р.1695)) : ф.1 р.1495 = ( - 1 208,0 ) : ( - 601,0 ) = - 2,00 Висновок аудитора Значення коефiцiєнту невiдповiдає нормативному, що вказує на недостатнiй рiвень використання власного капiталу Товариством для забезпечення поточної дiяльностi оборотними засобами. 7. Iнформацiя про аудиторську фiрму Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (по тексту - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31 сiчня 2018 року. Код ЄДРПОУ - 32346015. Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №753084. Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович. Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.17.р. Телефон/факс: (044) 272 5321. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №57, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер свiдоцтва П 000057, строк дiї до 31.01.2018р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Рiшенням Аудиторської палати України №214/1 вiд 29.04.2010р. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Договiр про проведення аудиту №2016-6 вiд 24.02.2016 року. Дата початку аудиту - 24.02.2016 року. Дата закiнчення проведення аудиту - 31.03.2016 року 31 березня 2016 року Генеральний директор Д.В.Олексiєнко ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ" Сертифiкат аудитора серiї А №005322

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2014 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути директором або ревiзором X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.61
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова 2/10, т.(044) 481-26-83
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 2 2 0
накопичена амортизація 1002 2 2 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 220 602 0
первісна вартість 1011 2038 2513 0
знос 1012 1818 1911 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 220 602 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 29 55 0
Виробничі запаси 1101 15 12 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 14 43 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 386 408 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

7

9

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 14 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 55 99 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 55 99 0
Витрати майбутніх періодів 1170 4 5 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 38 41 0
Усього за розділом II 1195 526 631 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 746 1233 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 124 124 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 542 1016 0
Додатковий капітал 1410 7 7 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4 4 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1783 -1752 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -1106 -601 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 45 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1545 1567 0
за розрахунками з бюджетом 1620 13 18 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 16 0 0
за одержаними авансами 1635 227 244 0
за розрахунками з учасниками 1640 5 5 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 1852 1834 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 746 1233 0

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1221 1315
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 721 ) ( 873 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

500

442
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 130 29
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 397 ) ( 420 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 202 ) ( 194 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

31

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 143 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 8
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

31

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 135 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

31

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 135 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 474 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 474 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 474 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 505 -135

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 457 533
Витрати на оплату праці 2505 302 345
Відрахування на соціальні заходи 2510 114 130
Амортизація 2515 93 30
Інші операційні витрати 2520 145 221
Разом 2550 1111 1259

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 495712 495712
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 495712 495712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0625363 -0.2723355
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0625363 -0.2723355
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1490

1535
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 119 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 72 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 953 )

( 907 )
Праці 3105 ( 259 ) ( 280 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 133 ) ( 145 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 170 ) ( 170 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 119 ) ( 117 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 51 ) ( 53 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 122 ) ( 6 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 44 27
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 44 27
Залишок коштів на початок року 3405 55 28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 99 55

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 124 542 7 4 -1783 0 0 -1106
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 124 542 7 4 -1783 0 0 -1106
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 31 0 0 31
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 474 0 0 0 0 0 474
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 474 0 0 0 0 0 474
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 474 0 0 31 0 0 505
Залишок на кінець року 4300 124 1016 7 4 -1752 0 0 -601

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна