Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
14315799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)481-26-23 (044)481-26-23
6. Електронна поштова адреса
zеhp@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.04.2018 127 1229 10.33
Зміст інформації:
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1229 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг - 127 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10,33%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
2 06.04.2018 222 1229 18.06
Зміст інформації:
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1229 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг - 222 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18,06%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
3 06.04.2018 584 1229 47.51
Зміст інформації:
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1229 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг - 584 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 47,51%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
4 06.04.2018 271 1229 22.05
Зміст інформації:
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1229 тис. грн.Ринкова вартiсть майна - 271 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 22,05%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
5 06.04.2018 71 1229 5.77
Зміст інформації:
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1229 тис. грн.Ринкова вартiсть майна - 71 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 5,77%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.