Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14315799
4. Місцезнаходження емітента
04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 481-26-83 (044) 483-69-95
6. Електронна поштова адреса емітента
zehp@artem.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   24.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет 22.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя щодо банку який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутня, тому що товариство немає поточного рахунку у iноземнiй валютi.
Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що пiдприємство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що на пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що пiдприємство рейтингової оцiнки не отримувало.
Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що пiдприємство в звiтному перiодi не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери пiдприємством не випускалися.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надаються в зв'язку з їх вiдсутнiстю.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №595509
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
123928.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.61 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ
10. Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Директор. Ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "АРТЕМ-БАНК"
2) МФО банку
300885
3) Поточний рахунок
26006100991
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) Поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 д/н 03035 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Сурiкова, 3 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) Рік народження**
5) Освіта**
6) Стаж керівної роботи (років)**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.03.2012 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі будь-яку винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полуектов Генадiй Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1963
5) Освіта**
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут, інженер-механiк
6) Стаж керівної роботи (років)**
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК „Артем”, директор з питань корпоративного управлiння i власностi
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.03.2012 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 28 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - директор з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем". Обіймає посаду директора з питань корпоративного управлiння i власностi ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1968
5) Освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст
6) Стаж керівної роботи (років)**
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем".
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.03.2012 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем". Стаж керівної роботи 20 років. Обіймає посаду віце-президента з питань економіки та управління ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiнський Олександр Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, інженер з автоматизацiї хiмiко-технологiчного процесу.
6) Стаж керівної роботи (років)**
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв".
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.11.2011 терміном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 17 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Росавiцька Iрина Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1980
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", провідний економіст.
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.03.2012 терміном на 5 років
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - провідний економіст ПЕВ ДАХК "Артем". Стаж керівної роботи 6 років. Обіймає посаду провідного економіста ПЕВ ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Патлатюк Леся Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1983
5) Освіта**
Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет, бухгалтер
6) Стаж керівної роботи (років)**
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕХП", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.01.2006 укладено безстроковий трудовий договір
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою інструкцією. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 8 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п"яти років - бухгалтер ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" 14307699 252814 51.00017752243 252814 0 0 0
Член наглядової ради Полуектов Генадiй Олексiйович д/н д/н д/н 1 0.00020173004 1 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 1 0.00020173004 1 0 0 0
Директор Галiнський Олександр Валерiйович д/н д/н д/н 6120 1.23458782519 6120 0 0 0
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Іванівна д/н д/н д/н 3060 0.61729391259 3060 0 0 0
Ревізор Росавiцька Iрина Володимирiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 261996 52.85246272029 261996 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 д/н 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Мельникова, 2/10 252814 51.000177522432 252814 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0 0 0 0 0 0
Усього 252814 51.000177522432 252814 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.04.2013
Кворум зборів** 67.57
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту. 6. Розподiл прибутку i збиткiв. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 8. Затвердження нової редакцiї статуту. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. Дивiденди вирiшено не сплачувати. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Затверджено нову редакцiю статуту. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Опис Дивiденди за результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному не нараховувались та не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32346015
Місцезнаходження 02094 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоногвардійська,5 офіс 202
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3187
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003
Міжміський код та телефон (044) 272 53 21
Факс (044) 272 53 21
Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис Аудиторська діяльність

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13550848
Місцезнаходження 03040 м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Стельмаха, 10-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286604
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044)257-43-23
Факс (044)257-03-03
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2001 627/10/1/2001 Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. UA4000134209 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 495712 123928.00 100.000000000000
Опис У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. Емітент не здійснював додаткову емісію акцій.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Відкрите акціонерне товариство "Завод електрохімічних покриттів" засноване згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 16 березня 1999р. № 103 шляхом перетворення державного підприємства "Завод електрохімічних покриттів" у відкрите акціонерне товариство на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акціонерної холдингової компанії "Артем".
Найменування Відкритого акціонерного товариства "Завод електрохімічних покриттів" змінено на Приватне акціонерне товариство "Завод електрохімічних покриттів" рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод електрохімічних покриттів" (протокол №1 від 07.04.2011р.) у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Керівництво поточною дiяльнiстю та роботою підприємства здійснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фінансово-господарською дiяльністю забезпечує ревізор.
Філій та дочірніх підприємств товариства, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звітним перiодом не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці 282 тис. грн. Фонд оплати праці зменшився порівняно з попереднім періодом на 45 тис. грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента відсутня.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (місцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" створена з метою забезпечення серійного виробництва нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловості, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї.
ПрАТ "Завод електрохімічних покриттів" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності та не отримує фінансовий дохід від цієї діяльності.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування зносу основних засобiв - прямолінійний, iз помiсячним вiдображенням у бухгалтерському облiку. Метод нарахування зносу необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний iз визначенням термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. Оцiнка запасiв, що надходить, у поточному перiодi - за фактичною (iсторичною вартiстю) i з можливiстю переоцiнки поточної вартостi i вiдображенням результату переоцiнки в примiтках до рiчного фiнансового звiту.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
ПрАТ "ЗЕХП"- це сучасне гальванiчне пiдприємство з високим технiчним рiвнем виробництва та новими сучасними технологiями покриття. Підприємство здійснює практично усi види покриттiв. Це одне з небагатьох пiдприємств України, що мають можливiсть покривати великогабаритнi деталi довжиною до 3 метрiв.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- оброблення i покриття металу;
- iншi операцiї по обробленню металу;
- виробництво ножових виробiв, iнструменту та металевих виробiв загального призначення - залiзних виробiв;
- виробництво iнструменту та iнше.
Ринками збуту є пiдприємства України.
Основними споживачами та постачальниками продукції емітента є підприємства ДАХК "Артем".
Протягом звітного періоду емітент надавав послуги, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за рік, а саме послуги з гальванопокриття на суму 597 тис.грн. Основні контрагенти КБ "Луч", ТОВ "Трібо", ТОВ "Метровагонмаш".
Діяльність емітента не залежить від сезонних змін. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало дiяльнiсть, пов'язану з надходженням сировини, тому змін в джерелах надходження сировини, а також зміни в основних постачальниках не відбувалися. Товариство імпортними матеріалами (сировиною) не користується.
Емітент здійснює свою діяльність лише на території України
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні 5 років придбання або відчуження активів не відбувалось. Залучення значних інвестицій, пов"язаних з господарською діяльністю товариства, не планується.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Протягом звітного періоду між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради та виконавчого органу, з іншого боку, правочини не укладались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.13 р. складає 88,1%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну зміну. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.12 р.- 2104 тис. грн., станом на 31.12.13 р.- 2109 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.12 р. становить 1825 тис. грн., станом на 31.12.13 р. - 1859 тис. грн. Протягом року було нараховано амортизацію 30,0 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Всі основні засоби використовуються за місцезнаходженням емітента (м.Київ, вул. Мельникова, 2/10).
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, так як шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Планів на капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень немає. Проблеми підприємства мають поточний характер.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства в звітному році немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорiчними загальними зборами акцiонерiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду товариство укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Проведення дослiджень та розробок не планується. Плани щодо дiяльнiстi підприємства - застосування прогресивної технологiї в сферi гальванiчного покриття металу i передового досвiду провiдних пiдприємств в органiзацiї виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослідження та розробки за звітний період не проводились.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступав емітент не було.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 279 250 0 0 279 250
будівлі та споруди 220 206 0 0 220 206
машини та обладнання 52 39 0 0 52 39
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 7 5 0 0 7 5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 279 250 0 0 279 250
Опис Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.13 р. складає 88,1%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну зміну. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.12 р.- 2104 тис. грн., станом на 31.12.13 р.- 2109 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.12 р. становить 1825 тис. грн., станом на 31.12.13 р. - 1859 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -971 -946
Статутний капітал (тис. грн.) 124 124
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 124 124
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (-971.000 тис. грн.) менше статутного капіталу (124.000 тис. грн.), що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
Податкові зобов'язання Х 10.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 1694.00 Х Х
Усього зобов'язань Х 1704.00 Х Х
Опис д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 1 0
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергові збори не проводились

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н В складі наглядової ради комітети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути директором або ревізором

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) Товариство не планує залучати інвестиції протягом наступних трьох років

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
Територія М. КИЇВ за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ за КВЕД 25.61
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова 2/10, т.(044) 481-26-83
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 2 --
первісна вартість 1001 3 2
накопичена амортизація 1002 1 2
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 279 250
первісна вартість 1011 2104 2109
знос 1012 1825 1859
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 -- --
інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 281 250
II. Оборотні активи
Запаси
1100 18 58
Виробничі запаси 1101 13 16
Товари 1104 5 42
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 338 316
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 8 12
з бюджетом 1135 -- --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20 14
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 17 28
Рахунки в банках 1167 17 28
Витрати майбутніх періодів 1170 5 15
Інші оборотні активи 1190 40 40
Усього за розділом II 1195 446 483
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 727 733


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400 124 124
Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 549 549
Резервний капітал 1415 4 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1623 -1648
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 -946 -971
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500 -- --
Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 118 90
товари, роботи, послуги 1615 1270 1335
розрахунками з бюджетом 1620 31 10
у тому числі з податку на прибуток 1621 13 --
розрахунками зі страхування 1625 1 5
розрахунками з оплати праці 1630 13 21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 234 238
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 5 5
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 1 --
Усього за розділом IІІ 1695 1673 1704
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 -- --
Баланс 1900 727 733

Директор Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 |01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 1325 1467
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (896) (1002)
Валовий:  
     прибуток 
2090 429 465
     збиток  2095 (--) (--)
Інші операційні доходи  2120 26 18
Адміністративні витрати  2130 (378) (354)
Витрати на збут 2150 (--) (--)
Інші операційні витрати  2180 (102) (39)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190 -- 90
     збиток   2195 (25) (--)
Дохід від участі в капіталі  2200 -- --
Інші фінансові доходи  2220 -- --
Інші доходи  2240 -- 1
Фінансові витрати  2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--)
Інші витрати  2270 (--) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 -- 91
збиток 2295 (25) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350 -- 76
     збиток  2355 (25) (--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -25 76

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 524 570
Витрати на оплату праці 2505 328 323
Відрахування на соціальні заходи 2510 123 121
Амортизація 2515 35 31
Інші операційні витрати 2520 113 57
Разом 2550 1123 1102

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 495712 495712
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 495712 495712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.05043250) 0.15331480
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.05043250) 0.15331480
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Директор Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 |01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 1587 1740
Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 --
Інші надходження 3095 -- --
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 (990) (1156)
Праці 3105 (256) (262)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (134) (133)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (179) (176)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (13) (11)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (119) (118)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (47) (47)
Витрачання на оплату авансів 3135 (4) (8)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (7)
Інші витрачання 3190 (12) (6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 -8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 -- --
необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 -- --
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (5) (--)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5 --
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 -- --
Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (5)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -5
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11 -13
Залишок коштів на початок року 3405 17 30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 28 17

Директор Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 124 -- 549 4 -1623 -- -- -946
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на початок року 4095 124 -- 549 4 -1623 -- -- -946
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- -25 -- -- -25
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -- -- -- -- -- -- -- --
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -25 -- -- -25
Залишок на кінець року 4300 124 -- 549 4 -1648 -- -- -971

Директор Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32346015
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, офіс 202
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3187
18.04.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" код ЄДРПОУ 32346015, Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм видане Аудиторською палатою України №3187 від 18 квітня 2003 року, Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України №214/1 від 29 квітня 2010 року № 5 - 2014 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву та акціонерам ПрАТ "Завод електрохімічних покриттів" АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фінансової звітності "Приватного акціонерного товариства "Завод електрохімічних покриттів " за 2013 рік м.Київ 24 березня 2014 року 1.Вступний параграф: основні відомості про емітента Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Завод електрохімічних покриттів " Код ЄДРПОУ 14315799 Місцезнаходження Україна, м.Київ 04050 вул. Мельникова 2/10 Дата державної реєстрації 23 грудня 1993 року Короткий опис основної діяльності підприємства Оброблення та нанесення покриттів на метали Назва материнської (холдингової) компанії Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ" Зареєстрований капітал Товариства 123 928 гривень Поточний рахунок Товариства р/р 26006100991 МФО 300885 АТ "Артем - Банк" в м.Києві Директор Товариства Галінський Олександр Валерійович Головний бухгалтер Товариства Патлатюк Леся Івановна 2. Вступний параграф: опис аудиторської перевірки та посилання на МСА Ми провели аудит у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту. Зокрема, МСА №700, 701, 705, 706. Аудиторський висновок підготовлений з урахуванням також вимог рішення №1360 Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України від 29 вересня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за номером №1358/20096 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів", а також згідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства". Для проведення аудиту була використана наступна документація: o Установчі документи; o Інформація про емісію цінних паперів; o Господарчі угоди Товариства; o Журнали, відомості та книги бухгалтерського обліку; o Первинні бухгалтерські документи. 3. Вступний параграф: перелік фінансових звітів, що складають повний комплект 19.03. 2013 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73, зареєстрований у Мін'юсті 28.02.2013 р.за №336/22868. Ним затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Фінансова звітність, що перевіряється підготовлено відповідно до вказаного НП(С)БО №1. a) Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року; b) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2013 рік; c) Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2013 рік; d) Звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 рік; e) Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2013 рік. 4. Вступний параграф: важливі аспекти облікової політики Товариства Основа бухгалтерського обліку. Активи та зобов'язання в фінансовій звітності Товариства відображені за історичною собівартістю, фінансові звіти містять всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі, крім обмежень, наведених у цьому аудиторському висновку. Визнання прибутків і витрат. Прибутки і витрати визнані в періоді фактичного отримання товарів і послуг, а також відвантаження продукції і надання послуг, незалежно від того, коли гроші або грошові еквіваленти були отримані або сплачені, і відображені в звіті про прибутки і збитки в періоді, до якого вони відносяться. Згідно з п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Товарно - матеріальні запаси. Запаси включають: сировину і матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, товари, які оцінені за історичною собівартістю. Оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом FIFO, тобто вибувають перші за часом надходження. Основні засоби. Основні засоби враховані за принципом історичної собівартості на дату придбання відповідних активів чи на дату їхньої переоцінки. Амортизація і нарахування зносу розраховувалися за прямолінійним методом. Резерв на покриття безнадійних і сумнівних боргів. Товариство забезпечує підтримку загального резерву по розрахунках з дебіторами. Порядок створення резерву визначається індивідуально по кожному з дебіторів, виходячи з розрахунку строку його заборгованості, а також, виходячи з того, чи є така заборгованість безнадійною або сумнівною незалежно від строку її виникнення. При цьому вважається граничним строк, якщо заборгованість дебітора перевищує 360 діб. Забезпечення наступних витрат і платежів. Резервування майбутніх відпусток та інших витрат і платежів Товариство не здійснювало. Всі, нижче наведені вартісні показники надані в тисячах гривень, якщо по тексту не обумовлене інше. 5. Вступний параграф: інші примітки до фінансової звітності a. Розкриття інформації за видами активів Основні засоби Основні засоби Товариства станом на 31 грудня 2013 року складаються з: Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Всього Первісна вартість: На 01.01.2013 1 376,0 649,0 18,0 38,0 23,0 2 104,0 Надійшло за рік 2,0 - - - 3,0 5,0 Вибуло - - - - - - На 31.12.2013 1 378,0 649,0 18,0 38,0 26,0 2 109,0 Накопичена амортизація: На 01.01.2013 1 156,0 597,0 18,0 31,0 23,0 1 825,0 Знос при вибутті - - - - - - Нараховано за рік 16,0 13,0 - 2,0 3,0 34,0 На 31.12.2013 1 172,0 610,0 18,0 33,0 26,0 1 859,0 Залишкова вартість на 31.12.2013 206,0 39,0 - 5,0 - 250,0 Основні засоби Товариства класифіковані відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 року. На протязі 2013 року було придбано основних засобів на суму 5,0 тисяч гривень. Порушень у порядку ведення бухгалтерського обліку основних засобів за перевіряємий період не встановлено. Запаси У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) №9), зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Всі товарно-матеріальні запаси Товариства станом на 31 грудня 2013 року включають: Виробничі запаси всього у т.ч.: 16,0 Сировина і матеріали 7,0 Малоцінні та швидкозношувані предмети 9,0 Незавершене виробництво - Товари 42,0 Всього 58,0 Оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО, тобто вибувають перші за часом надходження запаси. Запаси Товариства обліковуються відповідно до вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9, затвердженого наказом №246 Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року. Порушень у порядку ведення бухгалтерського обліку запасів за перевіряємий період не встановлено. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Згідно методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433), із змінами внесеними наказами Мінфіну від 27.06.2013 р. №635, від 30.12.2013 р. №119 у цій статті балансу "Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто). Станом на 31 грудня 2013 року дебіторська заборгованість, що скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто), відображена у балансі у сумі 316,0 тисяч гривень. Вся товарна заборгованість має строк непогашення до 12 місяців в сумі 44,0 тисячі гривень, більше 36 місяців в сумі 272,0 тисячі гривень. Згідно вимог пункту 7 положення (стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України №237 від 08 жовтня 1999 року для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, який Товариством оцінено в сумі 38,0 тисяч гривень. Суму дебіторської заборгованості, строк непогашення якої більше трьох років бухгалтерія Товариства зобов'язана віднести на витрати. Сума простроченої заборгованості 272,0 тисячі гривень. На думку аудиторів, суму резерву сумнівної заборгованості варто визначити саме в сумі 272,0 тисячі гривень. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 12,0 тисяч гривень і включає заборгованість, що виникла внаслідок передплати Товариства за ще не отримані послуги та сировину і матеріали. Порушень вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України №237 від 08 жовтня 1999 року щодо розкриття та обліку заборгованості за розрахунками за виданими авансами не встановлено. Інша поточна дебіторська заборгованість У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Вартість іншої поточної дебіторської заборгованості Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 14,0 тисяч гривень. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Гроші та їх еквіваленти В статті балансу "Гроші та їх еквіваленти" вказано залишок грошей на поточному банківському рахунку Товариства в сумі 28,0 тисяч гривень. Товариство не має суттєвих обмежень щодо розпорядження коштами на своїх банківських рахунках. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку ціх статтей балансу не встановлено. Витрати майбутніх періодів Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 31 грудня 2013 року становлять 15,0 тисяч гривень. У складі витрат майбутніх періодів відображені витрати, що мали місце протягом 2013 року, але належать до наступних звітних періодів. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Інші оборотні активи У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". Станом на 31 грудня 2013 року в статті балансу "Інші оборотні активи" відображено заборгованість, що виникає по розрахунках з податку на додану вартість по виданим авансам в сумі 40,0 тисяч гривень. Порушень щодо обліку, класифікації та розкриття цієї статті балансу у відповідності до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку не встановлено. b. Розкриття інформації за видами зобов'язань Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями У статті "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство у статті балансу "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображає частину зобов'язань, а саме відсотки згідно угоди про фінансовий лізинг, які переведені зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу в сумі 90,0 тисяч гривень. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Станом на 31 грудня 2013 року у статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги в сумі 1 335,0 тисяч гривень. Протягом 2013 року ця заборгованість збільшилась на 65,0 тисяч гривень. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Поточні кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток. Заборгованість перед бюджетом станом на 31 грудня 2013 року в сумі 10,0 тисяч гривень складається із поточної кредиторської заборгованості по податку на додану вартість. Простроченої заборгованості станом на 31 грудня 2013 року перед бюджетом Товариство не має. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками по єдиному соціальному внеску станом на 31 грудня 2013 року в загальній сумі 5,0 тисяч гривень є поточною заборгованістю відносно тільки грудня місяця. Простроченої заборгованості станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці Поточна кредиторська заборгованість Товариства за розрахунками з персоналом станом на 31 грудня 2013 року в загальній сумі 21,0 тисяча гривень складаються із поточної заборгованості за грудень 2013 року з виплат персоналу заробітної плати. Порушень щодо обліку, класифікації та розкриття цієї статті балансу у відповідності до вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку №26 "Виплати персоналу", затвердженого наказом №601 Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року не встановлено. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами У статті балансу "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів Товариства станом на 31 грудня 2013 року становлять 238,0 тисяч гривень і включають заборгованість, що виникла внаслідок передоплати покупців за ще не надані послуги та готову продукцію. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. Поточна кредиторська заборгованість за розорахунками з учасниками У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство має заборгованість в сумі 5,0 тисяч гривень перед учасниками по виплаті нарахованих дивідендів. Порушень вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття та обліку цієї статті балансу не встановлено. c. Розкриття інформації про власний капітал Зареєстрований капітал У статті "Зареєстрований капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства. Зареєсторований капітал Товариства на 31 грудня 2013 року згідно Статуту становить 123 928 гривень (сто двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять вісім гривень) та розподілений на 495712 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дванадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна. Зареєсторований капітал сплачений повністю та розподілений між акціонерами і обліковується відповідно до встановлених положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Капітал у дооцінках Товариство у статті "Додатковий капітал" станом на 31 грудня 2013 року відобразило 549,0 тисяч гривень, які є сумами індексації та дооцінки основних засобів, а також фінансових інвестицій та необоротних активів, що були передані на баланс Товариства безоплатно. Усі суми дооцінок необоротних активів за підсумками звітного року мають бути відображені не на колишньому субрахунку 423 "Дооцінка активів", а на рахунку 41 "Капітал у дооцінках". Це новий рахунок. На ньому тепер обліковується й узагальнюється інформація про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності, тощо має бути зменшено. Резервний капітал На 31 грудня 2013 року резервний капітал Товариства становить 4,0 тисячі гривень. Резервний капітал створено за рахунок розподілу прибутку згідно Статуту. Непокритий збиток Станом на 31 грудня 2013 року за весь період діяльності Товариство отримало 1 648,0 тисяч гривень непокритого збитку. За звітний період 2013 року непокриті збитки збільшились, тобто, Товариство отримало непокритий збиток в сумі 25,0 тисяч гривень. 6. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансових звітів Товариства в цілому, а також опис відповідальності управлінського персоналу та аудитора Ми провели аудит фінансових звітів, що включають баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, а також примітки до річної фінансової звітності. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності висловлена відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Опис відповідальності управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Опис відповідальності аудитора за надання висновку Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства та помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, та представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Параграф, у якому міститься модифікована аудиторська думка Аудитор включає вказаний параграф у текст аудиторського висновку у зв'язку з невідповідним використанням управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента. Інформація у фінансових звітах щодо припущення персоналом про безперервність діяльності відсутня. На нашу думку, існують певні ризики щодо безперервності діяльності Товариства в зв'язку з тим, що вартість його чистих активів менша за мінімальний розмір статутного капіталу. У цьому випадку згідно частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України Товариство підлягає ліквідації. З іншого боку, діючим законодавством не передбачена процедура такої ліквідації та відповідальність за не дотримання вказаних положень Цивільного кодексу України. Таким чином, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обгрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фiнансових звiтів Товариства. Iнших суттєвих фактiв невiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО не встановлено. Модифікований аудиторський висновок Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПрАТ "Завод електрохімічних покриттів " за 2013 рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, складених згідно з національними положеннями (стандартами), які затверджує Міністерство фінансів України, і які є концептуальною основою цих звітів. У нашому висновку, датованому 24 березня 2014 року, ми висловили умовно-позитивну думку, що за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Завод електрохімічних покриттів " за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та у відповідності до вимог діючого законодавства. 7. Інша допоміжна інформація 7.1 Думка аудитора про відповідність чистих активів вимогам законодавства Розрахунок чистих активів Товариства здійснено у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних підприємств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17 листопада 2004 року Нормативне значення показника більше 0 (у тисячах гривень). Показує суму активів Товариства за вирахуванням його зобов'язань. Розрахунок За 2013 рік активи 733,0 - зобов'язання 1 704,0 - (за вирахуванням неоплаченого або вилученого капіталу) = - 971,0 тисяча гривень. Думка аудитора Чистих активів у Товариства немає. Більше того, станом на 31 грудня 2013 року значення чистих активів складає від'ємну суму - 971,0 тисяча гривень. Таким чином вартість його чистих активів менша за мінімальний розмір статутного капіталу. У цьому випадку згідно частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України Товариство підлягає ліквідації. З іншого боку, діючим законодавством не передбачена процедура такої ліквідації та відповідальність за не дотримання вказаних положень Цивільного кодексу України. 7.2 Інформація про суттєві невідповідності Аудитор ознайомився з іншою інформацією, що надається, з метою виявлення суттєвих суперечностей з перевіреними фінансовими звітами, як того вимагає МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Аудитор засвідчує, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не має. 7.3 Виконання значних правочинів Товариство у 2013 році здійснювало правочини на суму, що більше 10% від вартості його активів. Рішенням зборів акціонерів відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" було дозволено здійснення таких правочинів, що відповідає вимогам діючого законодавства. Правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість осіб ідентифікованих відповідно до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснено за перевіряємий період не було. 7.4 Стан корпоративного управління Товариством на підставі статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" обрано ревізора. Відповідно до вимог вказаного закону та Статуту Товариства ревізором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та інших органів Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органів внутрішнього аудиту. 7.5 Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитором оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, в тому числі на підставі МСА 240 "Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту фінансових звітів". На думку аудитора, ризики суттєвого та/або навмисного викривлення інформації, яке сталося б внаслідок шахрайства, не значні відносно впливу на фінансові звіти та фінансовий стан Товариства вцілому. 8. Аналіз показників фінансового стану Товариства 8.1. Аналіз ліквідності ў Коєфіцієнт загальної ліквідності (покриття) Нормативне значення - більше 1. Показує достатність оборотних активів для погашення поточних зобов'язань. Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 р.260 : ф.1 р.620 = 441,0 : 1 673,0 = 0,26 На 31.12.2013 р. ф.1 (р.1195 - р.1170) : р.1695 = 468,0 : 1 704,0 = 0,27 Висновок аудитора Значення коефіцієнту не відповідає нормативному значенню, що вказує на недостатню спроможність Товариства погасити поточні зобов'язання за рахунок оборотних коштів. ў Коєфіцієнт швидкої ліквідності Нормативне значення коефіцієнту в межах 0,6 - 0,8. Характеризує можливості щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасних розрахунків з дебіторами Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) : ф.1 р.620 = (441,0 - 13,0 - 5,0) : 1 673,0 = 0,25 На 31.12.2013 р. ф.1 (р.1195 - 1170 - 1100) : ф.1 р.1695 = 410,0 : 1 704,0 = 0,24 Висновок аудитора Значення коефіцієнту не відповідає нормативному, що вказує на неможливість Товариства своєчасно сплатити поточні зобов'язання, якщо усі дебітори своєчасно розрахуються. ў Коефіцієнт абсолютної ліквідності Нормативне значення коефіцієнту більше 0. Вказує на те, яка частина боргів може бути сплачена негайно Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 (р.220 + р.230 + р.240) : ф.1 р.620 = (17,0) : 1 673,0 =0,01 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту ф.1 (р.1160 + 1165) : ф.1 р.1695 = 28,0 : 1 704,0 = 0,02 Висновок аудитора Значення коефіцієнту вказує на те, що у Товариства є низькі можливості для того, що б розрахуватися з поточними зобов'язаннями негайно. ў Чистий оборотний капітал, тис.грн. Нормативне значення коефіцієнту більше 0. Означає спроможність сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 (р.260 - р.620) = 441,0 - 1 673,0 = - 1 232,0 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту = ф.1 (р.1195 - р.1170) - р.1695 = 468,0 - 1 704,0 = - 1 236,0 Висновок аудитора Значення коефіцієнтів за аналізуємий період негативно характеризує можливість Товариства у майбутньому розширювати свою діяльність та розраховуватися із поточними зобов'язаннями. 8.2 Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ў Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Нормативне значення коефіцієнту повинно бути більше 0,5. Вказує на питому вагу власного капіталу в загальній сумі зобов'язань Товариства. Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1р.380 : ф.1 р.640 = ( -946,0) : 727,0 = - 1,30 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту = ф.1 р.1495 : ф.1 р.1900 = ( - 971,0 ) : 733,0 = - 1,32 Висновок аудитора Значення коефіцієнту не відповідає нормативному значенню. Це вказує на недостатній рівень забезпеченості Товариством власним капіталом для погашення зобов'язань за аналізуємий період. ў Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (структури капіталу) Нормативне значення менше 1. Відображає залежність Товариства від залучених коштів Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. Ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) : ф.1 р.380 = ( 1 673,0 ) : ( -946,0 ) = - 1,77 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту = (ф.1 р.1595 + ф.1 р.1595 + ф.1 р.1695) : ф.1 р.1495 = 1 704,0 : ( - 971,0 ) = - 1,75 Висновок аудитора Значення коефіцієнту вказує на високу залежність діяльності Товариства від залучених коштів. ў Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами Нормативне значення більше 0,1. Показує забезпеченість Товариства власними оборотними коштами Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 (р.260 - р.620) : ф.1 р.260 = ( 441,0 - 1 673,0 ) : 441,0 = - 2,79 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту ((ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1 р.1695) : ф.1 р.1195 - ф.1 р.1170) = ( - 1 236,0 ) : 468,0 = - 2,64 Висновок аудитора Значення коефіцієнту не відповідає нормативному значенню, що вказує на недостатній рівень забезпеченості власними оборотними коштами. ў Коефіцієнт маневреності власного капіталу Нормативне значення більше 0. Показує, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні засоби, а яка капіталізована. Розрахунок коефіцієнту На 31.12.2012 р. ф.1 (р.260 - р.620) : ф.1 р.380 = ( 441,0 - 1 673,0 ) : ( - 946,0 ) = - 1,30 На 31.12.2013 р. значення коефіцієнту = ((ф.1р.1195 - ф.1 р.1170) - ф.1р.1695)) : ф.1 р.1495 = ( -1 236,0 ) : ( -971,0 ) = - 1,27 Висновок аудитора Значення коефіцієнту невідповідає нормативному, що вказує на недостатній рівень використання власного капіталу Товариством для забезпечення поточної діяльності оборотними засобами. 9. Інформація про аудиторську фірму Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ" Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3187 видане на підставі рішення Аудиторської Палати №122 від 18 квітня 2003 року Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Сертифікований аудитор (сертифікат серії А №002826 виданий Аудиторською Палатою 02 липня 1996 року та термін дії якого продовжено до 2015 року) Місцезнаходження Україна, Київ 02094 вул. Червоногвардійська,5 офіс 202 телефон (044) 272 53 21, 098-983-6002 Дата і номер договору на проведення аудиту Договір №05-2014 від 04 березня 2014 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 04 березня 2014 року - 24 березня 2014 року 24 березня 2014 року Підпис аудитора, що проводив перевірку В.В.Ситнік сертифікат аудитора серії А №002826 виданий АПУ 02 липня 1996 року Підпис генерального директора аудиторської фірми Д.В. Олексієнко ТОВ "Аудиторсько - консалтингова група "ЕКСПЕРТ"