Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
14315799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)481-26-23 (044)481-26-23
6. Електронна поштова адреса
zеhp@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.11.2016 обрано Директор Галiнський Олександр Валерiйович д/н д/н
д/н
1.23458
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 04.11.16р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, переобраний термiном на 3 роки директор Галiнський Олександр Валерiйович, розмiр пакету акцiй 1,23458%, термiн перебування на посадi 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.