Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ
14315799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)481-26-23 (044)481-26-23
6. Електронна поштова адреса
zеhp@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.03.2017 180 1233 14.60
Зміст інформації:
Загальними зборами 22.03.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1233 тис. грн.Ринкова вартiсть послуг - 180 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14,60%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
2 22.03.2017 813 1233 65.94
Зміст інформації:
Загальними зборами 22.03.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1233 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг - 813 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 65,94%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
3 22.03.2017 275 1233 22.30
Зміст інформації:
Загальними зборами 22.03.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1233 тис. грн. Ринкова вартiсть послуг - 275 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 22,30%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.
4 22.03.2017 179 1233 14.51
Зміст інформації:
Загальними зборами 22.03.17р. прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1233 тис. грн.Ринкова вартiсть майна - 179 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 14,51%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 285401 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 255874 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3060 шт., "проти" – 0 шт.