Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Галiнський Олександр Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14315799
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, м.Київ, вул. Мельникова 2/10
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 481-26-83 (044) 483-69-95
6. Електронна поштова адреса
zehp@artem.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zehp.kiev.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя щодо банку який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутня, тому що емiтент немає поточного рахунку у iноземнiй валютi. Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, тому що пiдприємство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що емiтент рейтингової оцiнки не отримував. Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, тому що емiтент в звiтному перiодi не випускав облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, тому що за звiтний перiод iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися. Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, тому що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається в зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй, тому що пiдприємство не є фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №595509
3. Дата проведення державної реєстрації
23.12.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
123928
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
51
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.61 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛIВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Директор. Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26007014061604
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035д/н м.Київ вул. Сурiкова, 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
14307699
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi будь-яку винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.16р. , в зв"язку з переобранням, вiдбулися змiни персонального складу на данiй посадi. Член наглядової ради є акцiонером.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Станiслав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут за спецiальнiстю лiтакобудування, iнженер-механiк.
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем" почесний президент.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.16р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - президент компанiї - Голова Правлiння ДАХК "АРТЕМ", почесний президент ДАХК "Артем". Обiймає посаду почесного президента ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грищенко Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.16р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 29 рокiв. Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Член наглядової ради є акцiонером.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галiнський Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер з автоматизацiї хiмiко-технологiчного процесу.
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.11.2016 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згiдно рiшення наглядової ради 04.11.16р. продовжено строк повноважень директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 33 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усатюк Свiтлана Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДАХК "Артем", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.03.2016 термiном на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 29.03.16р. обрано ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ДАХК "Артем". Обiймає посаду бухгалтера ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Патлатюк Леся Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕХП", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2006 укладено безстроковий трудовий договiр
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - бухгалтер ВАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" 14307699 252814 51.00017752243 252814 0 0 0
Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н д/н д/н 1 0.00020173004 1 0 0 0
Директор Галiнський Олександр Валерiйович д/н д/н д/н 6120 1.23458782519 6120 0 0 0
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна д/н д/н д/н 3060 0.61729391259 3060 0 0 0
Ревiзор Усатюк Свiтлана Вiкторiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 261995 52.85226099025 261995 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ДАХК "Артем" 14307699 04050 д/н м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Мельникова, 2/10 252814 51.000177522432 252814 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 252814 51.000177522432 252814 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2016
Кворум зборів** 89.54
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 7. Припинення повноважень ревiзора. 8. Обрання ревiзора. 9. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з ревiзором. 10. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 11. Обрання членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку. Дивiденди вирiшено не сплачувати. Обрано нових членiв наглядової ради та ревiзора, затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Дивiденди за результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному не нараховувались та не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "КУБ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32999754
Місцезнаходження 01013 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Камишинська, б. 4, оф. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286702
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 277-77-72
Факс (044)277-23-19
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 40182892
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 326/3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2016
Міжміський код та телефон 044-492-25-43
Факс 044-492-25-43
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2001 627/10/1/2001 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. UA4000134209 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 495712 123928 100
Опис У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй.
 

XI. Опис бізнесу

Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16 березня 1999р. № 103 шляхом перетворення державного пiдприємства "Завод електрохiмiчних покриттiв" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод електрохiмiчних покриттiв" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Завод електрохiмiчних покриттiв" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод електрохiмiчних покриттiв" (протокол №1 вiд 07.04.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
 
Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою пiдприємства здiйснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю забезпечує ревiзор. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариства, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 2 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати працi 420 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом на 118 тис. грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.
 
Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництва нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПрАТ "Завод електрохiмiчних покриттiв" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
 
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не поступало.
 
Метод нарахування зносу основних засобiв - прямолiнiйний, iз помiсячним вiдображенням у бухгалтерському облiку. Метод нарахування зносу необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний iз визначенням термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. Оцiнка запасiв, що надходить, у поточному перiодi - за фактичною (iсторичною вартiстю) i з можливiстю переоцiнки поточної вартостi i вiдображенням результату переоцiнки в примiтках до рiчного фiнансового звiту.
 
ПрАТ "ЗЕХП"- це сучасне гальванiчне пiдприємство з високим технiчним рiвнем виробництва та новими сучасними технологiями покриття. Пiдприємство здiйснює практично усi види покриттiв. Це одне з небагатьох пiдприємств України, що мають можливiсть покривати великогабаритнi деталi довжиною до 3 метрiв. Предметом дiяльностi Товариства є: - оброблення i покриття металу; - iншi операцiї по обробленню металу; - виробництво ножових виробiв, iнструменту та металевих виробiв загального призначення - залiзних виробiв; - виробництво iнструменту та iнше. Ринками збуту є пiдприємства України. Основними споживачами та постачальниками продукцiї емiтента є пiдприємства ДАХК "Артем". Протягом звiтного перiоду емiтент надавав послуги, за рахунок продажу яких отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за рiк, а саме послуги з гальванопокриття на суму 1012 тис.грн. Основнi контрагенти КБ "Луч", Служба енергетичного забезпечення, Контакт -90, МФ "Артем". Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало дiяльнiсть, пов'язану з надходженням сировини, тому змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Товариство iмпортними матерiалами (сировиною) не користується. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України
 
За останнi 5 рокiв придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось. Залучення значних iнвестицiй, пов"язаних з господарською дiяльнiстю товариства, не планується.
 
Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, членами наглядової ради та виконавчого органу, з iншої сторони, правочини не укладались. Протягом звiтного перiоду мiж емiтентом, з однiєї сторони, i власником iстотної участi - ДАХК "Артем", з iншої сторони, укладено наступнi договори: про компенсацiю витрат на утримання нерухомого майна на суму 180 тис. грн. (Договiр №67-425/2016 вiд 01.01.16р.); гальванопокриття деталей на суму 813 тис. грн. (Дод. угода №3 вiд 30.12.15р. до Договору №13 вiд 26.02.13р.); продаж матерiалiв на суму 179 тис. грн. (Дод. угода №3 вiд 30.12.15р. до Договору №779 вiд 01.01.13р.); оперативний лiзiнг майна на суму 275 тис. грн. (Дод. угода №5 вiд 04.01.16р. та Дод. угода №6 вiд 01.04.16р. до Договору №23/12-07 вiд 01.06.12р.). Для визначення суми правочину емiтентом застосована наступна методика цiноутворення - середнi витрати плюс прибуток.
 
Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.16 р. складає 79%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну змiну. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.15 р.- 2513 тис. грн., станом на 31.12.16 р.- 2527 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.15 р. становить 1911 тис. грн., станом на 31.12.16 р. - 2011 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. У 2016 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 14 тис. грн. по групi "Iнструменти, прилади, iнвентар". Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. Всi основнi засоби використовуються за мiсцезнаходженням емiтента (м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, так як шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Планiв на капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв у товариства немає.
 
Залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень немає. Проблеми пiдприємства мають поточний характер.
 
Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства в звiтному роцi немає.
 
Фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорiчними загальними зборами акцiонерiв.
 
На кiнець звiтного перiоду товариство укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
 
Проведення дослiджень та розробок не планується. Плани щодо дiяльнiстi пiдприємства - застосування прогресивної технологiї в сферi гальванiчного покриття металу i передового досвiду провiдних пiдприємств в органiзацiї виробництва.
 
Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента - вiдсутнi.
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 602 516 0 0 602 516
будівлі та споруди 174 158 0 0 174 158
машини та обладнання 421 340 0 0 421 340
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інші 7 18 0 0 7 18
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 602 516 0 0 602 516
Опис Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Ступiнь зносу на 31.12.16 р. складає 79%, що свiдчить про зношенiсть матерiально-технiчної бази. Режим використання обладнання - в одну змiну. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.15 р.- 2513 тис. грн., станом на 31.12.16 р.- 2527 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.15 р. становить 1911 тис. грн., станом на 31.12.16 р. - 2011 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. У 2016 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 14 тис. грн. по групi "Iнструменти, прилади, iнвентар". Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -593 -601
Статутний капітал (тис. грн.) 124 124
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 124 124
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-593.000 тис.грн.) менше статутного капiталу (124.000 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 51 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1771 X X
Усього зобов'язань X 1822 X X
Опис: д/н

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.03.2016 2000 1233 162.20
Опис 29.03.2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на виготовлення продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1233 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 162,20%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 282341шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 252814шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -252814 шт., «проти» - 0 шт.XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
29.03.2016 30.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.11.2016 04.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕНТАМС АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 40182892
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, офiс 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 326/3 30.06.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Щодо фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
Приватного акцiонерного товариства
«Завод електрохiмiчних покриттiв»
код за ЄДРПОУ —14315799
Наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
2017 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ»
за перiод з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
по результатам перевiрки незалежною аудиторською фi-рмоюТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
згiдно з договором № 09-1/03/17вiд «09» березня 2017 р.
м. Київ «21»березня 2017 р.

АДРЕСАТ
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiв-ництва Приватного акцiонерного товариства «Завод електрохiмiчних покриттiв», фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до На-цiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
1.1. Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Завод електрохiмiч-них покриттiв»
Код за ЄДРПОУ 14315799
Мiсцезнаходження 04050,Україна, м.Київ вул. Мельникова 2/10
Дата видачi свiдоцтва про дер-жавну реєстрацiю Дата державної реєстрацiї: 23 грудня 1993 року.
Номер запису: 1 074 120 0000 001398
Основнi види дiяльностi 25.61 Механiчне оброблення металевих виробiв
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широ-кого асортименту
77.33 Надання в оренду офiсних машин та устаткування, в тому числi комп`ютери
77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв н. в. i. у.
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68 20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Назва материнської (холдинго-вої) компанiї Державна акцiонерна холдингова компанiя «АРТЕМ»
Зареєстрований капiтал 123 928 гривень
Директор Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна
1.2. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторською фiрмою «БЕНТАМС АУДИТ» була проведена аудиторська перевiр-ка рiчних фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Завод електро-хiмiчних покриттiв» (далi – Товариство), крiм статей цих звiтiв, що стосуються на-рахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, а саме: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ф.№1, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ф.№2, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) ф.№3, Звiт про власний капiтал ф.№4, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ф.№5, складених за результатами господарювання за перiод що перевiрявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно:
• фiнансової звiтностi Товариства в цiлому;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi за видами активiв у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Украї-нi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про зобов'язання у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Украї-нi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про власний капiтал у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Укра-їнi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi про Статутний капi-тал (фонд) у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi;
• розкриття iнформацiї Товариства в фiнансовiй звiтностi щодо обсягу чистого прибутку у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського об-лiку в Українi.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондо-вий ринок», «Про господарськi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2014 року), що прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшеннями Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» та iнших мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впев-неностi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Шляхом iнспе-ктування, огляду, пiдтвердження i розрахункiв було виконано незалежнi процедури аудиторської перевiрки,
щоб отримати таку кiлькiсть аудиторських доказiв, яка дозволила сформувати ау-диторську думку про те, що компоненти фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв».
Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та при-своєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк, регiстри синтетичного облiку. Вибiрково – свiдоцтва на здiйснення господарської дiяльностi, первинна та iнша документацiя, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприєм-ства.
На погляд аудитора, зiбрана в процесi перевiрки iнформацiя забезпечує обґрунто-вану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Аудиторська перевiрка здiйснювалась за фактичною адресою розмiщення ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв»: м.Київ, вулиця Мельникова, буд. 2/10.
Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логi-чно-послiдовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
1.2.1. Форма ведення бухгалтерського облiку
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за допомогою спецiалiзованої бухгал-терської комп'ютерної програми «1С:Пiдприємство». Облiк на Товариствi у звiтно-му перiодi систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синте-тичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису на взаємопов'язаних ра-хунках бухгалтерського облiку дiй або подiй, якi викликають змiни в структурi акти-вiв та зобов'язань, власному капiталi товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.99 р. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Товариство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
1.2.2. Облiкова полiтика
На Товариствi використовується План рахункiв та Iнструкцiя його застосування за-твердженi наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №291 вiд 30.11.99 р. (далi – Iн-струкцiя №291). В перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтика вiдповiдає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО), затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, що визначають принципи та методи ведення бух-галтерського облiку i складання фiнансової звiтностi та не суперечать мiжнарод-ним стандартам.
1.2.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв
Необоротнi активи
У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються нематерiальнi активи, основнi засоби, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Класифiкацiя нематерiальних активiв вiдповiдає нормам П(С)БО-8 «Нематерiальнi активи». Класифiкацiя нематерiальних активiв вiдповiдає нормам П(С)БО-8 «Не-матерiальнi активи». Станом на 31.12.2016 нематерiальнi активи пiдприємства є повнiстю зношеними, що пiдтверджується значенням рядка 1000, первiсна вар-тiсть складає 2,0 тис. грн., амортизацiя – 2,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню ря-дкiв 1001, 1002 Балансу Товариства. Амортизацiя нематерiальних активiв нарахо-вувалась за прямолiнiйним методом, що не суперечить П(С)БО-8.
Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'-єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засо-би». Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. складає 516,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1010, первiсна вартiсть складає 2527,0 тис. грн., знос – 2011,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядкiв 1011, 1012 Балан-су Товариства. Амортизацiя по основних засобах нараховувалась за прямолiнiй-ним методом, що не суперечить П(С)БО-7.
Данi синтетичного облiку необоротних активiв вiдповiдають даним звiтностi това-риства i в абсолютному значенi становлять 516,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1095.
Оборотнi активи
У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються запаси; дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, ро-боти, послуги; дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами ; iнша поточна дебiторська за-боргованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти; витрати майбутнiх перiодiв; iншi оборотнi активи.
Виробничi запаси станом на 31.12.2016 року складають 14,0 тис. грн., що вiдповi-дає значенню рядка 1101 Балансу Товариства. Оцiнка запасiв при їх вiдпуску у ви-робництво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом FIFO, тобто вибу-вають першi за часом надходження запаси, що не суперечить П(С)БО-9 «Запаси». Данi синтетичного облiку запасiв пiдприємства вiдповiдають даним звiтностi това-риства i в абсолютному значенi становлять 873,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1100.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року складає 386,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1125. Ре-зерв сумнiвних боргiв за перiод, що аналiзується не нараховувався.
В порушення вимог п. 7 П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть» (далi – П(С)БО 10) поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною, а не чистою реалiзацiйною вартiс-тю, як того вимагає вказаний стандарт. Для визначення чистої реалiзацiйної вар-тостi на дату балансу повинна обчислюватися величина резерву сумнiвних боргiв, який не нараховується.
Наведена вище вимога стандарту, а також один iз головних принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, - принцип обачностi, який наведено у п. 18 НП(С)БО-1 «Зага-льнi вимоги до фiнансової звiтностi» не передбачають вибору нараховувати чи не нараховувати резерв сумнiвної заборгованостi. Не передбачають вони i оцiночних суджень щодо доцiльностi чи недоцiльностi їх дотримання. Цi положення є обов’язковими при пiдготовцi фiнансової звiтностi.
Пропонуємо бухгалтерiї Товариства на основi проведеного аналiзу дебiторiв в за-лежностi вiд строку виникнення їх заборгованостi, керуючись вiдповiдними поло-женнями (стандартами) бухгалтерського облiку, прийняти рiшення щодо строку, починаючи з якого на будь-яку заборгованiсть нараховується резерв сумнiвних бо-ргiв. Тобто, на пiдставi пункту 8 вказаного стандарту, ми рекомендуємо використо-вувати при визначеннi величини резерву сумнiвних боргiв метод аналiзу окремо кожного iз дебiторiв на предмет його платоспроможностi, виходячи з того який строк його заборгованостi перед Товариством.
Вважаємо, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фi-нансових звiтiв Товариства.
Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 26,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1135 Балансу Товариства.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 6,0 тис. грн. станом на 31.12.2016 року i вiдповiдає 1155 рядку Балансу.
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО 10, яка облi-ковується на балансi, пiдтверджується первинними документами. Данi аналiтично-го облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку.
Ведення касових операцiй на Пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з Поло-женням «Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвер-дженим постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року за № 637, iз змiнами та доповненнями.
Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої по-становою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змiн.
Облiк операцiй по банкiвським рахункам ведеться на рахунку 311 «Поточнi рахунки в банках». Проведенi операцiї пiдтвердженi виписками банку та додатками до них.
Станом на 31.12.2016 р., як вiдображено в рядку 1167 Балансу Товариства зали-шок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 239,0 тис. грн., з яких 105477,96 грн. знаходяться на поточному рахунку в АТ «АРТЕМ-БАНК» i щодо яких iснують обмеження в зв’язку з прийняттям рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лi-квiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконав-чої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування пов-новажень лiквiдатора банку». Вважаємо, що рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку», Товариство мало б згiдно з п. 4 П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть» i Листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202 ви-знати заборгованiсть банку за грошовими коштами сумнiвною, а суму такої забор-гованостi вiдобразити за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» i дебетом рахун-ку 37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Виникнення в облiку сумнiвної дебiтор-ської заборгованостi означає необхiднiсть створення резерву сумнiвних бор-гiв. Метод, за яким визначатиметься розмiр такого резерву, кожен суб’єкт господа-рювання обирає самостiйно (див. п. 8 П(С)БО 10). Головне, щоб сума створеного резерву у майбутньому могла перекрити збитки вiд можливого неповернення час-тини або усiєї суми коштiв за сумнiвною дебiторською заборгованiстю. При ство-реннi резерву має робитися бухгалтерське проведення Дт 944 Кт 38 (отже, в бух-галтерському облiку витрати на його створення визнаються iншими витратами по-точного перiоду). Коли власник таких коштiв має пiдстави вважати, що вiн їх назад не отримає, сумнiвна заборгованiсть стає безнадiйною (визначення безнадiйної дебiторської заборгованостi наведено у п. 4 П(С)БО 10). Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списуєтьсяза рахунок iснуючого резерву сумнiвних боргiв (Дт 38 Кт 377).
Крiм того, у Товариства вiдкрито рахунок в фiлiї АТ «Укрексiмбанк», станом на 31.12.2016 року залишок на ньому становить 116814,68 грн. Також Товариство має кошти, що облiковуються на рахунку 315 «Спецрахунки в нацiональнiй валютi» в розмiрi 16608,0 грн. Даний електронний рахунок використовується для сплати ПДВ.
Вважаємо, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фi-нансових звiтiв Товариства.
Витрати майбутнiх перiодiв станом 31.12.2016 становлять 5,0 тис. грн. У складi ви-трат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом 2016 року, але належать до наступних звiтних перiодiв. Порушень вимог положень (стандар-тiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встано-влено.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016 р. становлять 37,0 тис. грн. – заборго-ванiсть, що виникає по розрахунках з податку на додану вартiсть по отриманим авансам. Дана iнформацiя вiдображена в рядку 1190 Балансу.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi товарис-тва i в абсолютному значенi становлять 713,0 тис. грн. станом на 31.12.16 р., що i зазначено в рядку 1195 Балансу Товариства.
На думку аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до По-ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.
Визнання та оцiнка зобов'язань на товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО.
В роздiлi III «Поточнi зобов'язання i забезпечення» пасиву балансу вiдображенi по-точна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточна кредитор-ська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; поточна кредиторська заборго-ванiсть за розрахунками з оплати працi; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами; кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасника-ми.
Станом на 31.12.2016 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та по-слуги складає 1520,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1615.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 року складає 51,0 тис. грн. (в тому числi з податку на прибуток складає 15,0 тис. грн.) що вiдповiдає значенню рядкiв 1620, 1621 Балансу Товариства. Простроченої заборгованостi станом на 31 грудня 2016 року перед бюджетом То-вариство не має.
У рядку 1630 вiдображено поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi, яка станом на 31.12.2016 року становить 21,0 тис. грн. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами станом на 31.12.2016 року складає 225,0 тис. грн. Порушень вимог положень (ста-ндартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено.
Станом на 31.12.2016 року поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками складає 5,0 тис. грн.– заборгованiсть перед учасниками по виплатi нарахованих дивiдендiв, що вiдповiдає значенню рядка 1640 Балансу Товариства. Порушень вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку щодо розкриття та облiку цiєї статтi балансу не встановлено.
Данi синтетичного облiку зобов’язань товариства вiдповiдають даним звiтностi то-вариства i в абсолютному значенi становлять 1822,0 тис. грн. Перевiрка правиль-ностi нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв не проводилась.
Визнання та оцiнка зобов'язань на Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання».
На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно розкриває iнформа-цiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.16 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.16 р. вiдображено в рядку 1495 Балансу i вiн становить -593,0 тис. грн., в тому числi:
• Зареєстрований (пайовий) капiтал – 124,0 тис. грн.- рядок 1400;
• Капiтал у дооцiнках – 1016,0 тис. грн. - рядок 1405;
• Додатковий капiтал – 7,0 тис. грн. – рядок 1410;
• Непокритий збиток – 1744,0 тис. грн. – рядок 1420.
Зареєстрований капiтал Товариства на 31 грудня 2016 року згiдно Статуту стано-вить 123 928 гривень (сто двадцять три тисячi дев`ятсот двадцять вiсiм гривень ) та розподiлений на 495712 (чотириста дев`яносто п'ять тисяч сiмсот дванадцять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Зареєстрований капiтал сплачений повнiстю та розподiлений мiж акцiонерами i облiковується вiд-повiдно до встановлених положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Акцiонери Товариства Часта в статутному капiталi, % Розмiр вкладу до статутного капiта-лу, грн.
ДАХК «АРТЕМ» 51 63 203,28
ПрАТ «Iнвестицiйний фонд «Київська Русь-МДС» 5,9563 7 381,52
Фiзичнi особи (власникiв понад 10% немає) 43,0437 53 343,20
Всього 100 123 928,00
Статутний капiтал було сформовано виключно за рахунок грошових вкладiв акцiо-нерiв.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Аудит пiдтверджує, що станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» сформований та становить 124,0 тис. грн.
Аналiтичний облiк статутного капiталу вiдображається на балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» своєчасно та достовiрно.
Товариство у статтi «Капiтал у дооцiнках» - рядок 1405 - станом на 31 грудня 2016 року вiдобразило 1016,0 тисяч гривень, якi є сумами iндексацiї та дооцiнки основ-них засобiв, а також фiнансових iнвестицiй та необоротних активiв, що були пере-данi на баланс Товариства безоплатно.
Додатковий капiтал Товариства вiдображено в рядку 1410 в сумi 7,0 тис. грн. ста-ном на 31.12.2016 року. Дана величина є нарахуванням фонду розвитку. Планом рахункiв не передбачено вiдображення у цiй статтi балансу таких нарахувань. Такi нарахування аудитори пропонують здiйснювати через збiльшення резервного капi-талу. Вважаємо, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплюючими для фiнансових звiтiв Товариства.
На 31 грудня 2016 року резервний капiтал Товариства становить 4,0 тисячi гри-вень. Резервний капiтал створено за рахунок розподiлу прибутку згiдно Статуту i вiдображено в рядку 1415 Балансу Товариства.
В рядку 1420 вiдображено непокритий збиток, який станом на 31 грудня 2015 року становить 1 744,0 тис. грн. У порiвняннi з аналогiчним показником на початок перi-оду, що перевiряється, непокритi збитки зменшились, тобто, Товариство отримало прибуток в сумi 8,0 тис. грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставленнi з регiстрами облiку, балансом, звiтом про фiнансовi результати, звi-том про власний капiтал. Станом на 31.12.16 р. статутний фонд (капiтал) товарис-тва сформовано повнiстю.
На думку аудитора, порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України. Статтi роздiлу першого пасиву балансу справед-ливо й достовiрно розкривають iнформацiю про власний капiтал товариства ста-ном на 31.12.16 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.6. Фiнансовi результати дiяльностi
За даними облiку протягом року Товариство отримало прибуток у розмiрi 8,0 тис. грн. Методика визначення фiнансового результату за 2016 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам НП(С)БО-1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi на-веденi в фiнансовому звiтi Товариства вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
На думку аудитора фiнансовий звiт Товариства справедливо й достовiрно розкри-ває iнформацiю про обсяг прибутку товариства за 2016 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
1.2.7. Аналiз показникiв лiквiдностi
На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та проаналiзували показ-ники фiнансового стану ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв». Данi представ-ленi в таблицi 1 та таблицi 2.
Таблиця 1
Аналiз лiквiдностi пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт покрит-тя ф.1 р.1195/ ф.1р.1695
>1
0,34 0,39
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1(р.1195-Σ(р.1101-1104))/ ф.1р.1695 0,6-0,8
0,31 0,38
3 Коефiцiєнт абсолю-тної лiквiдностi ф.1(р.1160+р.1167)/ ф.1р.1695 >0,
збiльш 0,05 0,13
4 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 ((р.1195-р.1170) - р.1695) >0,
збiльш -1208,0 -1114,0
Таблиця 2
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
№ п/п Показник
Формула розрахунку Норм.
знач. На поча-ток звiтно-го перiоду
01.01.2016 На кiнець звiтного перiоду
31.12.2016
1 Коефiцiєнт плато-спроможностi (ав-тономiї) ф.1р.1495/ ф.1р.1900 >0,5
-0,49 -0,48
2 Коефiцiєнт фiнан-сування ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/
ф.1р.1495 >1,
зменш -3,05 -3,07
3 Коефiцiєнт забез-печеностi влас-ними оборотними засобами ф.1 ((р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1195-р.1170 >0,1
-1,93 -1,57
4 Коефiцiєнт мане-вреностi власного капiталу ф.1 (р.1195-р.1170)-р.1695)/ф.1р.1495 >0 збiльш -2,01 -1,88
Iнтерпретацiя отриманих показникiв:
• Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i по-точних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей по-казник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його – позитивна тенден-цiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах.
Даний коефiцiєнт згiдно з розрахунком нижче нормативного, що вiдображає недостатнiй рiвень покриття але з тенденцiєю до зростання.
• Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Розрахована величина є нижчою за нормативнi показники, але вищою за аналогiчний показник попереднього перiоду.
• Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi(платоспроможностi) є найбiльш жор-стким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину короткостро-кових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно. В даному випад-ку фiнансова дiяльнiсть пiдприємства показує достатнiй рiвень даного кое-фiцiєнту та демонструє тенденцiю зростання такого коефiцiєнту.
• Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроко-вими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi.
Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. За перiод, що перевiряється, господарська дiяльнiсть Товариства, недостатнiй рiвень чистих активiв. Бiльше того, станом на 31 грудня 2016 року значення чистих активiв складає вiд’ємну суму – 1114,0 тисяч гривень. Таким чином, вар-тiсть його чистих активiв менша за мiнiмальний розмiр статутного капiталу. У цьому випадку згiдно частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України То-вариство пiдлягає лiквiдацiї. З iншого боку, дiючим законодавством не пе-редбачена процедура такої лiквiдацiї та вiдповiдальнiсть за не дотримання вказаних положень Цивiльного кодексу України.
При цьому слiд зазначити, що в порiвняннi з попереднiм перiодом цей пока-зник показує позитивну динамiку.
• Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до валюти балансу i показує питому вагу власного капiта-лу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2016 показник даного коефiцiєнту знаходиться на рiвнi нижчому за до-статнiй. Це вказує на недостатнiй рiвень забезпеченостi Товариством влас-ним капiталом для погашення зобов’язань за перiод, що аналiзується.
• Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засо-бiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних. Значення коефiцiєнту має вiд`ємне значення i вказує на ви-соку залежнiсть дiяльностi Товариства вiд залучених коштiв.
• Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами характери-зує рiвень забезпеченостi Товариства ресурсами, необхiдними для прове-дення незалежної фiнансової полiтики. Значення коефiцiєнту не просто ни-жче за нормативне, а має вiд`ємне значення, що вказує на високiй рiвень дефiциту власних оборотних коштiв.
• Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власно-го капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка – капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiта-лу до власного капiталу. Значення коефiцiєнту нижче за нормативне i має вiд`ємне значення, що вказує на недостатнiй рiвень використання власного капiталу Товариством для забезпечення поточної дiяльностi оборотними засобами.
2. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдго-товку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть несе керiвництво суб’єкта перевiрки. В на-шi обов'язки входить висловлювання думки про цю фiнансову звiтнiсть на основi проведеної нами аудиторської перевiрки.
За вiдповiдне надання iнформацiї, вiдповiдальнiсть несе управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства «Завод електрохiмiчних покриттiв», у тому числi за:
• ведення вiдповiдних облiкових записiв;
• здiйснення заходiв внутрiшнього контролю;
• вибiр та застосування облiкової полiтики та охорона активiв пiдприємства.
3. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосо-вно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiд-повiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звi-тностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiр-ного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, вико-наних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтно-стi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для вислов-лення нашої думки.
4. Аудиторська думка
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнан-сової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалеж-ного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої ду-мки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiка-цiї думки у звiтi незалежного аудитора».
4.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
1. У результатi проведеного аудиту встановлено, що iснували обмеження об-сягу аудиту. Вiдповiдно до вимог п. 7 П(С)БО 10 поточна дебiторська забор-гованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку ба-лансу за первiсною, а не чистою реалiзацiйною вартiстю, як того вимагає вка-заний стандарт. Крiм того, в зв’язку з прийняттям рiшення Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквi-дацiю Публiчного акцiонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» та рiшення вико-навчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 16 грудня 2016 року №2857 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегу-вання повноважень лiквiдатора банку», Товариство мало б згiдно з п. 4 П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть» i Листа Мiнiстерства фiнансiв Украї-ни вiд 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202 визнати заборгованiсть банку за грошовими коштами сумнiвною, а суму такої заборгованостi вiдобразити за кредитом рахунку 31 «Рахунки в банках» i дебетом рахунку 37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Виникнення в облiку сумнiвної дебiторської заборгова-ностi означає необхiднiсть створення резерву сумнiвних боргiв. Метод, за яким визначатиметься розмiр такого резерву, кожен суб’єкт господарювання обирає самостiйно (див. п. 8 П(С)БО 10).
2. Було встановлено порушення вимог ст. 155 Цивiльного кодексу України, оскiльки за результатами перевiрки за 2016 рiк вартiсть чистих активiв пiд-приємства менше розмiру його статутного капiталу (вартiсть чистих активiв пiдприємства становить -593 тис. грн., а статутний капiтал становить 124 тис. грн.).
3. При вiдображеннi в Звiтi про фiнансовий результат (Звiт про сукупний до-хiд) (Ф. №2) «Iнших операцiйних доходiв» Товариством були застосованi вну-трiшньо-груповi коригування. Внаслiдок чого були виявленi невiдповiдностi мiж даними бухгалтерського облiку i Формою №2 «Звiт про фiнансовi резуль-тати (Звiт про сукупний дохiд)» в частинi «Iнших операцiйних доходiв».
Таким чином, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обгрунтування дум-ки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не є всеохоплю-ючими для фiнансових звiтiв пiдприємства. Iнших суттєвих фактiв не вiдповiдного розкриття iнформацiї нацiональним П(С)БО не встановлено.
4.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 4.1. «Пiд-става для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть суб’єкта перевiрки надає достовiрну iнформацiю про його фiнансовий стан на 31.12.2016 року, та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдпо-вiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
4.3. Пояснювальний параграф
1. Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що рiвень iнфляцiї в 2016 роцi – 12,4%. Керiвництвом Товариства були проаналiзованi деякi кри-терiї та зроблений висновок, що економiчний стан в Українi не вiдповiдає си-туацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю, а саме: швидке сповiльнення iн-фляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку та як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Зва-жаючи на те, що згiдно з П(С)БО 22 проведення перерахунку фiнансової звiт-ностi є питанням судження, Керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року.
2. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на можливий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi три-вають в Українi, а також що їхнє остаточне врегулювання неможливо перед-бачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на еко-номiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Висловлюючи нашу дум-ку ми не брали до уваги це питання.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
5. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих парагра-фах аудитор висловлює думку
5.1. Вiдповiдностi вартостi чистих активiв
На основi даних Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року Товариство здiйснило розрахунок вартостi чистих активiв.
Найменування по-казника За звiтний перiод За попереднiй перiод
Розрахункова вар-тiсть чистих активiв (тис. грн.) -593,0 -601,0
Статутний капiтал (тис. грн.) 124,0 124,0
Скоригований ста-тутний капiтал (тис. грн.) 124,0 124,0
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець звiтного перiоду становить -469,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статут-ним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -469,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капi-талом на кiнець попереднього перiоду становить -477,0 тис. грн. Рiз-ниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -477,0 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не до-тримуються.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2016 рiк обчислена виходячи з порядку розрахунку вартостi чистих активiв наведеному в Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.04 р., а саме вартiсть чистих активiв дорiвнює рiзницi активiв та зобов’язань станом на 31.12.2016 р.
5.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iн-шою iнформацiєю
В результатi проведення аудиту Товариства аудитором не було встановлено сут-тєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до комiсiї разом з фi-нансовою звiтнiстю.
5.3. Значнi правочини
За даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 1233 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Ау-дитором складає 123,3 тис. грн.
ПрАТ «Завод електрохiмiчних покриттiв» у 2016 роцi мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано знач-ними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), а саме:
- Договiр №067-425/2016 вiд 01 сiчня 2016 року ПРО КОМПЕНСАЦIЮ ВИ-ТРАТ (ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ) НА УТРИМАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, цiна договору становить 159 084,69 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять тисяч вiсiмдесят чотири гривнi шiстдесят дев’ять копiйок).
- Додаткова угода №6 вiд 01 квiтня 2016 року до Договору №23/12-07 ОПЕ-РАТИВНОГО ЛIЗИНГУ МАЙНА вiд 01 червня 2012 року, цiна договору №23/12-07 вiд 01.06.2012 становить 238 514,82 грн. (Двiстi тридцять вiсiм тисяч п’ятсот чотирнадцять гривень вiсiмдесят двi копiйки), в тому числi ПДВ становить 39 752,47 грн. (Тридцять дев’ять тисяч сiмсот п’ятдесят двi гривнi сорок сiм копiйок).
- Додаткова угода №6 вiд 11 сiчня 2016 року до Договору №10/12 ОПЕРА-ТИВНОГО ЛIЗИНГУ МАЙНА вiд 20 грудня 2011 року, цiна договору №10/12 вiд 20.12.2011 становить 304 957,97 грн. (Триста чотири тисячi дев’ятсот п’ятдесят сiм гривень дев’яносто сiм копiйок), в тому числi ПДВ становить 50 826,33 грн. (П’ятдесят тисяч вiсiмсот двадцять шiсть гривень тридцять три копiйки).
- Додаткова угода №3 вiд 30 грудня 2015 року до Договору №13 НАДАННЯ ПОСЛУГ вiд 26 лютого 2013 року, цiна договору №13 вiд 26.02.2013 стано-вить 813 078,72 грн. (Вiсiмсот тринадцять тисяч сiмдесят вiсiм гривень сiм-десят двi копiйки), в тому числi ПДВ становить 135 513,12 грн. (Сто тридцять п’ять тисяч п’ятсот тринадцять гривень дванадцять копiйок).
- Додаткова угода №3 вiд 30 грудня 2015 року до Договору №779 ПОСТА-ЧАННЯ вiд 02 сiчня 2013 року, цiна договору №779 вiд 02.01.2013 становить 178 613,31 грн. (Сто сiмдесят вiсiм тисяч шiстсот тринадцять гривень три-дцять одна копiйка), в тому числi ПДВ становить 29 768,89 грн. (Двадцять дев’ять тисяч сiмсот шiстдесят вiсiм гривень вiсiмдесят дев’ять копiйок).
- Додаткова угода №1 вiд 30 грудня 2015 року до Договору №02/13 ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ГАЛЬВАНО ПОКРИТТЯ вiд 02 сiчня 2013 року, цiна договору №02/13 вiд 02.01.2013 становить 216 354,80 грн. (Двiстi шiстна-дцять тисяч триста п’ятдесят чотири гривнi вiсiмдесят копiйок), в тому числi ПДВ становить 36 059,13 грн. (Тридцять шiсть тисяч п’ятдесят дев’ять гри-вень тринадцять копiйок).

5.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т. ч. стану внутрiш-нього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до:
• Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв;
• Рiшення загальних зборiв акцiонерного Товариства .
Товариством на пiдставi статтi 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» обрано ревiзора. Вiдповiдно до вимог вказаного закону та Статуту Товариства ре-вiзором обрано особу, що не є членом наглядової ради, виконавчих та iнших орга-нiв Товариства. Статутом Товариства не передбачено створення органiв внутрiш-нього аудиту.
5.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнан-сової звiтностi внаслiдок шахрайства
В результатi проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«БЕНТАМС АУДИТ»
Кодза ЄДРПОУ 40182892
Данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4656, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України вiд 24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року
Свiдоцтво про внесення до ре-єстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити ау-диторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР, реєстрацiйний номер свiдоцтва 382, серiя та номер свiдоцтва П 000382, строк дiї Свiдоцтва з 19.07.2016 року до 24.12.2020 року
Мiсцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (044) 492-25-43
7. Вiдомостi про умови договору
Дата та номер договору Договiр № 09-1/03/17 вiд 09.03.2017 року
Перiод, яким охоплено проведення ау-диту З 01.01.2016 по 31.12.2016 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту Початок – 09.03.2017 року
Закiнчення – 20.03.2017 року
8. ПIДПИС
Аудитор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна Н.В.
Сертифiкат «А» № 007234 чинний до 24.12.2019 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України №304/2 вiд 24.12.2014 року
Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Слугiна С.А.
Сертифiкат «А» № 001885 чинний до 27.12.2018 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України №281/2 вiд 31.10.2013 року

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2015 1 0
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi наглядової ради комiтети не створювались
Інші (запишіть) д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути директором або ревiзором X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.61
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Мельникова 2/10, т.(044) 481-26-83
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 2 2 0
накопичена амортизація 1002 2 2 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 602 516 0
первісна вартість 1011 2513 2527 0
знос 1012 1911 2011 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 602 516 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 55 14 0
Виробничі запаси 1101 12 14 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 43 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 408 386 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9

26

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 6 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 99 239 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 99 239 0
Витрати майбутніх періодів 1170 5 5 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 41 37 0
Усього за розділом II 1195 631 713 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1233 1229 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 124 124 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1016 1016 0
Додатковий капітал 1410 7 7 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 4 4 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1752 -1744 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -601 -593 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1567 1520 0
за розрахунками з бюджетом 1620 18 51 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 15 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 21 0
за одержаними авансами 1635 244 225 0
за розрахунками з учасниками 1640 5 5 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 1834 1822 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1233 1229 0

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1540 1221
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 902 ) ( 721 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

638

500
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 231 130
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 502 ) ( 397 )
Витрати на збут 2150 ( 2 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 342 ) ( 202 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

23

31
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

23

31
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -15 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8

31
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 474
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 474
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 474
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 505

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 689 457
Витрати на оплату праці 2505 420 302
Відрахування на соціальні заходи 2510 92 114
Амортизація 2515 100 93
Інші операційні витрати 2520 297 145
Разом 2550 1598 1111

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 495712 495712
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 495712 495712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0161384 0.0625363
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0161384 0.0625363
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1852

1490
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 275 119
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 72
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1221 )

( 953 )
Праці 3105 ( 316 ) ( 259 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 86 ) ( 133 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 357 ) ( 170 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 171 ) ( 119 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 186 ) ( 51 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8 ) ( 122 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 140 44
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 140 44
Залишок коштів на початок року 3405 99 55
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 239 99

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЕЛЕКТРОХIМIЧНИХ ПОКРИТТIВ" за ЄДРПОУ 14315799
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 124 1016 7 4 -1752 0 0 -601
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 124 1016 7 4 -1752 0 0 -601
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8 0 0 8
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 8 0 0 8
Залишок на кінець року 4300 124 1016 7 4 -1744 0 0 -593

Примітки
Керівник Галiнський Олександр Валерiйович
Головний бухгалтер Патлатюк Леся Iванiвна